Sobacken kraftvärmeverk

Unikt batterilager säkrar framtidens elberedskap

Norconsult har genomfört en förstudie åt Borås Energi och Miljö, där man har undersökt batterilager som en potentiell lösning på framtidens elberedskap.

För att elnätet ska fungera optimalt måste man se till att elkonsumtionen stämmer överens med produktionen, alla tider på dygnet. Men det går inte alltid att uppskatta hur mycket el som konsumeras och hur mycket produktionsom krävs. Därför har Svenska kraftnät tillgång till stödtjänster, där man köper in beredskap från företag. Stödtjänsterna kommer oftast från vattenkraft, men striktare tekniska krav har gjort att man tittar på andra alternativ.

Nu har Norconsult genomfört en förstudie åt Borås Energi och Miljö, där man har undersökt batterilager som en potentiell lösning.

– Borås Energi och Miljö är intresserade av att installera ett batterilager vid en av sina anläggningar, Sobacken kraftvärmeverk. Batterilagret skulle ge möjlighet att leverera extra stödtjänster till Svenska kraftnät, vilket bedöms ge en ökad flexibilitet med kraftvärmeverkets redan goda reglerbarhet. Ett batterilager skulle därmed utgöra ett bra komplement för att nå olika reglermarknader, säger Jonatan Hellborg, elkraftkonsult på Norconsult.

Batterilagret skulle innebära en robustare kraftförsörjning i tider med en ökad risk för kapacitetsbrist i elnätet. Den bakomliggande idén är att man genom batterilagret får tillgång till den snabba reglering som krävs, samtidigt som man genom anslutningen på kraftvärmeverket kan undvika batteriernas begränsade energi.

– Vi har undersökt hur man kan placera batterilagret på kraftvärmeverket, så att man får snabb aktivering från batterilagret men samtidigt en långsammare reglering som håller laddningsgraden stabil. Förstudien ger ett underlag för en framtida investering, säger Jonatan Hellborg.

Dessutom skulle man kunna jämna ut effekttoppar, vilket kan ge en positiv påverkan på elnätsbalansen och en lägre konsumtionskostnad.

– En effekttopp är de tider på dygnet där man har stor konsumtion på elnätet. Fördelen med batterilagret är att man kapar av effekttopparna, och fördelar mängden energi till en annan tid på dygnet när kostnaden är lägre, avslutar Jonatan Hellborg.