Visionsbild över en av förslagen, en akvedukt som leder ner vägtrafiken under en vattenpassage.

Unikt broförslag kan binda samman morgondagens Malmö

I en ny förstudie presenterar Norconsult fyra olika broförslag som ska länka samman Malmös expansiva delar. Det mest uppseendeväckande förslaget är en akvedukt som fungerar som en uppochnervänd bro.

Malmö Stad har beställt en förstudie om hur en broförbindelse kan förbinda Västra och Mellersta hamnen och utgöra och utgöra ett viktigt inslag i stadens fortsatta expansion. Norconsult har genom studier av läge, utformning, geoteknik och stadsbild undersökt om det finns förutsättningar för en bro och hur den i så fall kan utformas.

– Flera av våra olika kompetenser, bland annat arkitektur, broteknik, geologi, dammkonstruktion, statsbyggnad, miljö och trafik, har tillsammans tagit fram olika scenarier utifrån ett antal förutsättningar och begränsningar, till exempel segelfri höjd, bredd och djupgående, säger Jonas Bengtsson, uppdragsledare på Norconsult.

Målet var att ta fram förslag som kan användas av gående, cyklister, bilar, bussar och lastbilar utan att begränsa den trafik som kommer vattenvägen.

– Det är ett högtrafikerat hamnområde och brolösningen måste funka för de stora båtar som passerar idag, exempelvis kustbevakningen, och även tillgodose behov som kan uppstå i framtiden, säger Jonas Bengtsson.

En broförbindelse är inte det enda alternativet. Sweco har gjort en tunnelutredning för samma förbindelse. Enligt Dan Johansson, arkitekt SAR/MSA och processledare för innovation på Norconsult, kan en bro dock erbjuda mer än bara funktion.

– Den kan ges ytterligare värde efterhand, när den väl är plats och förbinder två delar av staden. Den kan bli ett landmärke, orienteringspunkt, utkiksplats eller en plats att mötas på, säger han.

Norconsult har tagit fram fyra olika förslag som är utformade på olika sätt vad gäller exempelvis spännvidd, stödplaceringar och höjd över vatten. Men man har också vägt in mervärden som kustskydd och stadsbyggnadsaspekter.

– Förslagen demonstrerar vad en bro kan erbjuda, men också vilka funktioner som kan lösas på samma gång som man dimensionerar trafikflödet för bron. Hur kan kombinationen med kustskydd påverka brons utformning? Och hur kan socialt värdeskapande, via exempelvis aktivitetsytor, tas med i planeringen? säger Dan Johansson.

Bland förslagen finns en akvedukt, ett unikt broalternativ som fungerar ungefär som en uppochnervänd bro och leder ner vägtrafiken under en vattenpassage där båtar kan passera, en oväntad lösning som överraskade beställaren, vilket bekräftas av Kenneth Fryklander på Stadsbyggnadskontoret.

– Det är ju ingen bro i vanlig mening, men inte heller en tunnel. Det är ett alternativ som vi inte hade kommit på själva. Och det är värdefullt för oss att arbeta tillsammans med en aktör som tänker i egna banor och vågar utmana, säger han.

Jonas Bengtsson och Dan Johansson beskriver ett lyckat samarbete där de genomgående har fått vara med och definiera ramarna.

– Det har varit en innovativ och öppen process rakt igenom. Vi har jobbat fritt och kreativt och fått tänka utanför boxen både vad gäller förslag och samarbetsformer. Och det återspeglas i resultatet, säger Dan Johansson.

– Ibland lyckas man vidga ramarna och tillsammans med beställaren skriva om uppdraget under resans gång. Beställaren sitter ofta inne med önskemål och kunskap som inte är inskrivna i beskrivningen och om vi kan fånga upp det så är mycket vunnet. Så var det i det här fallet, säger Jonas Bengtsson.