Visualiseringsbild: Wak arkitekter

Detaljplan för Bålsta centrum

Vi vann uppdraget av Håbo kommun att arbeta med en av de nio etapperna för att utveckla och omvandla de centrala delarna av Bålsta till en levande stadskärna.

En levande stadskärna

Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram för Bålsta centrum vars syfte var att ta ett första steg mot ett attraktivt och levande Bålsta centrum. Programmet satte förutsättningar för en utveckling av nya stadskvarter, gator, torg och parker.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av etapp 6 enligt framtaget planprogram. Planområdet är cirka 5 ha och omfattar i dagsläget centrumverksamheter med parkering samt allmän platsmark. Inom etappen möjliggörs utökad centrumverksamhet i form av handel och restauranger samt parkeringsgarage och flerbostadshus med cirka 380 lägenheter.Gröna stråk

För att koppla ihop de gröna värdena inom centrala Bålsta med den kommande parken Gröna dalen och Mälaren så planläggs det för ett grönt stråk genom planområdet. Det gröna stråket ska bli ett urbant stråk med ett karaktäristiskt trädskikt som binder samman de gröna platserna och skapar parkkänsla längs stråket.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss