Flisa Bro

Flisa bro är en fackverksbro i trä med två körfält och gång- och cykelbana. Bron korsar Glomma vid Flisa centrum. Bron öppnades i juni 2003 och blev då världens största moderna träbro som är konstruerad för full trafikbelastning, både avseende spännvidd och brolängd.

Projektering och uppföljning under byggtiden

Vi fick uppdraget att utföra förprojektering, anbudsunderlag, detalj­projektering och uppföljning under byggtiden åt Statens vegvesen Hedmark.

Tre separata fackverk i limträ

Den färdiga bron stod färdig 2003. Huvudspannet är 70,34 meter och totallängden 181,54 meter.

Brokonstruktionen består av tre separata fackverk i limträ; en mittsektion som kragar ut över pelarna och två fritt upplagda sektioner i sidospannen, vilka är ledat kopplade till mittsektionen. Sidokrafter tas upp av vindfackverk som löper över vägbanan.

Brodäcket är ett tvärspänt trädäck bestående av 9 tums-plank som är ihopspänt med höghållfasta stålstag och är skyddat av ett membran under slitlagret av asfalt.

Brodäcket är upplagd på tvärbalkar av stål som är upphängda i fackverket. Brons räcken har navföljare och handledare i limträ och stolpar av stål. Bron är upplagd på befintliga fundamentent förstärkta genom stålkärnepålning.

Vi erbjuder specialistkunskap inom de flesta brotyper och har deltagit i flera större väg- och järnvägsprojekt.

  • Pelle Eriksson

    Affärschef, Bro & Analys

  • Kontakta oss