Avloppsreningsverk

Framtida VA-försörjning i Karlskrona

Som många andra kommuner står Karlskrona inför stora utmaningar för att säkerställa en hållbar VA-försörjning. Råvattentillgången klarar inte att försörja Karlskronas framtida befolkning och avloppsverket är olämpligt placerat med hänsyn till förväntad havsnivåhöjning. Vi fick i uppdrag att utreda nuvarande situation och ta fram lösningar som uppfyller framtida utmaningar.

Uppdraget inleddes med att vi beskrev kommunens nuvarande VA-system och dess status. Därefter presenterades vilka krav och behov som framtida VA-försörjning ska klara att uppfylla med avseende på exploatering, omvandlingsområden, klimatförändringar, kapacitet och redundans.

Utifrån dessa förutsättningar presenterades olika alternativa VA-lösningar för både dricksvatten- och avloppsförsörjning som uppfyllde framtida utmaningar. Alternativen värderades sedan utifrån ekonomi, kvalitet, kapacitet, redundans och miljöpåverkan. Utredningen gav förslag på strategisk alternativ för framtida VA-försörjning. 

VA-försörjningen är en viktig del i samhällsutvecklingen i kommunen och därför samarbetade vi med kommunens VA-verksamhet i varje delmoment av utredningen. Utvecklingen av framtida VA-taxa underlättas betydligt om det finns en plan för investering inom VA-verksamheten.

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss