Malmbanan
Foto: Michael Erhardsson

Malmbanan

Malmbanan som går mellan Luleå och Narvik är världens äldsta malmjärnvägar och viktigaste järnvägen för transport. Ökade krav på transporter har lett till kapacitetsproblem. Vi har vunnit ett flertal uppdrag där ett antal av våra kompetenser medverkar. Bland annat utför vi geotekniska utredningar och gestaltningsavsikter för delar av sträckan.

Malmbanan är en av landets viktigaste järnvägar för transport av människor och gods. Sträckan är högt belastad med ett trettiotal malmtåg som passerar i båda riktningarna varje dag. Kraven på längre och tyngre tåg längs sträckan ökar.

Därför har Trafikverket inlett ett projekt uppdelat i ett flertal etapper för att åtgärda kapacitetsproblemenet. Bland annat kommer man att bygga om de befintliga enkelspåren till dubbelspår. Man kommer även att rusta upp bangårdar för att underlätta vid möten mellan tågen.

Konsortium

Tillsammans med SAITEC har vi bildat ett konsortium, med vilket vi har vunnit tre etapper (Rautas-Bergfors, Peuravaara-Rautas och Kopparåsen-Vassijaure) i projektet. Vårt uppdrag innebär bland annat att göra geotekniska utredningar och geotekniskt fältarbete för dubbelspåret mellan Kiruna och Riksgränsen. Vi ansvara även för gestaltning, miljö och miljökonsekvensbeskrivningar samt mätningsteknik.

I en tredje etapp (Peuravaara-Rautas) är vi underkonsulter till Saitec med ansvar för geoteknik och gestaltning. Totalt ingår i de tre etapperna att ta fram fem stycken järnvägsplaner.


Gestaltning

I gestaltningsarbetet har våra landskapsarkitekter genomfört en bristanalys med syfte att utgöra en samlad dokumentation om värden och brister på Malmbanans stationer med avseende på gestaltningsmässiga och kulturhistoriska värden.

Arbetet har innefattat fältstudier, där en av utmaningarna var att uppnå en funktionell basnivå anpassad till de tekniska krav som ställs idag samtidigt som anläggningen ska anpassas till kvalitativa värden.

  • Bernhard Gervide Eckel

    Affärschef, Jord, Berg & Grundvatten

  • Kontakta oss