PFAS-undersökning i dagvattennät

Norconsult har genomfört en undersökning av förekomst och spridningsmönster av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i ett kommunalt dagvattennät. Provtagningen skedde under ett helt år och täckte in en rad olika väderfenomen, från snösmältningen under våren genom sommarvärmens torka och slutligen vinterns frost och snöfall.

Uppdraget grundade sig på en tidigare upptäckt, då PFAS-haltigt vatten från en tidigare deponi nådde dagvattennätet, som i sin tur mynnar ut i ett vattenskyddsområde. Kommunen uttryckte en oro för att detta på sikt skulle försämra dricksvattenkvaliteten. Norconsults uppdrag var därför att undersöka vilka flöden av PFAS som skedde, samt utreda om fler källor påverkade dagvattnets PFAS-halter.

Projektet genomfördes som en iterativ process, där dagvattnets olika delar undersöktes i ett första skede, varpå upptäckta maxkoncentrationer följdes upp med kompletterande prover i närliggande brunnar. Totalt undersöktes 24 olika PFAS-ämnen i som mest 10 olika punkter inom ett område på cirka 76 hektar. Analysresultaten kopplades samman med fältmätningar på plats. Uppmätta halter och ämnesfördelningar jämfördes med tidigare och aktuella forskningsrapporter.

Norconsults utredning kunde fastslå att deponivattnet inte var den mest påtagliga källan till de uppmätta halterna vid utloppet till Vattenskyddsområdet, samt att tydliga likheter och samband kunde observeras vid exempelvis likartade flöden eller oregelbundna väderfenomen. Slutrapporten gav även förslag på framtida arbeten på plats.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss