Renovering av Hylte kraftstation

Delar av Hylte kraftstation i Halland är nästan sekelgamla, och dammarna behöver förstärkas för att klara moderna krav på avbördning. Vi vann uppdraget att ansvara för all byggprojektering av nytt utskov och fyllnadsdammar

Kraftstationen behöver moderniseras för att klara klass I-kraven på avbördning. Stationen är ett komplext system som består av en regleringsdamm i betong, sjutton fyllningsdammar, en tilloppskanal, en bergtunnel, en utloppskanal och så själva kraftstationen, belägen i änden av Jakobs sjö några kilometer nedströms på andra sidan Hyltebruk.

Den befintliga regleringsdammen och anslutande fyllningsdammar kommer att ersättas av nya dammar, och åtta dammar runt Jakobs sjö åtgärdas. Sammantaget kommer alla åtgärder att öka regleringskapaciteten från 200 till 470 kubikmeter per sekund.

Uppförandet av reglerings- och fyllningsdammar ska ske under pågående drift. Byggnationen är därför uppdelad i två etapper för att kunna klara större flöden som behöver avbördas under byggtiden. Det sker med hjälp av tillfälliga sponter, skiljeväggar, som delar av området i omgångar.

  • Frans Göransson

    Affärschef, Anläggning & Vattenbyggnad

  • Kontakta oss