Centrumhuset Götene
Centrumhuset i Götene

Norconsult inventerar kulturvärden i Götene och Katrineholm

Norconsult har fått i uppdrag att ta fram Kulturmiljöprogram för Götene och Katrineholm kommuner. Programmen pekar ut områden med höga kulturvärden och fungerar som ett kunskapsunderlag för kommunens översiktsplanering.

I Götene kommun ska Norconsult inventera landskapets kulturmiljöprofil i stort och ta fram ett förslag till kulturmiljöprogram för fyra tätorter; Götene, Hällekis, Källby och Lundsbrunn.

Arbetet omfattar två riksintressen för kulturmiljövård – Forshem och Kinnekulle. En inventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader som är tidstypiska och karaktäristiska för de angivna områdena kommer att genomföras. Inom tätorterna kommer exempel på både äldre och mer sentida tidstypisk bebyggelse från 70-talet och framåt tas fram.

– Kulturvärden är enligt Riksantikvarieämbetet en sammanfattande benämning för vad som i den fysiska miljön bedöms som värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt och socialt hänseende. Kulturmiljön visar på skeenden och sammanhang och därigenom människors livsvillkor genom olika tider. Det handlar alltså om den av människan påverkade miljön som har präglats av verksamhet och aktivitet. Det kan omfatta exempelvis en enskild byggnad, en miljö, en bygd eller en region, säger Helena Fennö, Avdelningschef för Kulturmiljö på Norconsult Sverige.

Kan bidra till ett mer hållbart byggande

I Katrineholm består uppdraget av att ta fram kulturmiljöprogram för såväl Katrineholms stad som andra tätorter och landsbygd. Norconsult ska identifiera miljöer och byggnader med särskilda kulturmiljövärden, samt ge rekommendationer kring användning, utveckling och bevarande. Kulturmiljöprogrammet ska även innehålla övergripande historik och karaktärisering av de olika kommundelarna. Rapporten ska utformas som en bilaga till Katrineholms nya översiktsplan, som planeras antas i december 2024.

– Genom att få kunskap om kulturvärden skapas bättre förutsättningar för den fysiska planeringen vilket kan bidra till ett mer hållbart byggande. Det ger en bild av vilka områden och byggnader som ska hanteras särskilt varsamt, vad som är viktigt att bevara och vad som kan utvecklas och det kan i slutändan skapa en rik och trivsam miljö för de boende i kommunen, säger Helena Fennö.

Norconsult jobbar med flera kulturmiljöprogram parallellt. Just nu pågår arbete i exempelvis Sigtuna och Vaxholm och sedan tidigare i bland annat Ljungby, Svenljunga och Eslöv. 

– Många kommuner utför detta arbete nu eftersom deras befintliga program togs fram på 1980-talet och behöver uppdateras då såväl lagstiftning som den byggda miljön har förändrats sedan dess. Ju äldre modernistiska områden blir, desto högre värde besitter de. Dels eftersom byggnader speglar en period av politiska beslut och specifik estetik, dels eftersom det händer saker över tid, både med områden, byggnader och vad man ser som värdefullt, säger Helena Fennö.

Norconsults arbete med kulturmiljöprogrammet i Götene planeras vara klart i slutet av året 2024 och Katrineholms kulturmiljöprogram under tidig höst 2024.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss