Flygvy

Planprogram för södra och centrala Hallerna i Stenungssund

Hallerna i Stenungssund ska förtätas med en blandning av bostäder, centrum, förskola och viktiga natur- och kulturvärden ska bevaras. Norconsult har tagit fram ett planprogram som studerar förutsättningarna för att utveckla södra och centrala Hallerna. En omfattande dialogprocess ingick i arbetet.

Hallerna har idag en lantlig och småskalig atmosfär och utgörs av frodiga naturområden, fornlämningar, jordbruksmark, bostäder, skola, förskola och äldreboende. Inom programområdet är en utmaning att hitta en balans mellan befintlig bebyggelse, naturområden och tillkommande bostäder och service.


Syftet med planprogrammet är att redovisa en samlad målbild för hur Hallerna ska utvecklas till en hållbar stadsdel och bli en attraktiv plats att bo, med liv och rörelse, för alla åldrar. Planområdet ska underlätta och effektivisera kommande detaljplanearbete samt visa en tydlig vision för kommunens samlade viljeinriktning. Området beräknas innebära 600 nya bostäder, en förskola och centrumverksamhet samt serviceverksamhet.

Karta med synpunkter

Under processen har vi på Norconsult processlett och genomfört en omfattande dialogprocess och skissworkshop tillsammans med kommunen samt tagit fram programhandlingen. Den tidiga dialogen omfattade ett fysiskt dialogtillfälle, en riktad barndialog och en digital dialog som realiserades med Norconsults eget dialogverktyg. Dialogresultatet arbetades in i planprogrammet. Planprogrammet var ute på samråd under våren 2024 och handlingarna förbereds för antagandet under sommaren och hösten 2024.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss