Illustration: White Arkitekter

Norconsult projekterar Varbergs nya vattentorn och landmärke

Varbergs nya vattentorn VÅGA ska säkra dricksvattenleveransen när Varberg växer, samtidigt ska det stå som stadens nya landmärke. Norconsult har projekterat VA-tekniken i det uppmärksammade projektet.

Varbergs nuvarande vattentorn rymmer 2000 kubikmeter vatten. Det nya tornet VÅGA ska bli betydligt större och rymma fem gånger så mycket vatten, vilket innebär större reservoarvolymer för dricksvatten och förutsättningar för en jämnare produktion på vattenverket. VÅGAs unika uttryck och placering med utblick över både staden och motorvägen kommer göra vattentornet till ett nytt landmärke för Varberg.

Projektet är ett samverkansprojekt som leds av Viedekke på uppdrag av VIVAB, där Norconsult har haft helhetsansvar för VA-projekteringen. Samarbetet har fungerat väldigt bra i projektet, vilket har gjort arbetet både lättare och roligare enligt uppdragledare Susanne Backman.

- Vi har bland annat arbetat med VA-processer i tornet, miljöinventering, riskanalyser, geoteknik och projektering av VA i mark, berättar Susanne. Utgångspunkten i projekteringen har varit VÅGAs storlek och att samma ledningar skall leda vattnet in och ut ur tornet, fortsätter hon.

Behovet av en säkrare dricksvattenförsörjning i Varberg har funnits länge. Tanken om ett nytt vattentorn väcktes redan 2012, därefter har olika utredningar om placering, funktion med mera genomförts.

Precis före jul skrevs kontrakt mellan Veidekke och VIVAB gällande Fas 2, och byggnation av VÅGA vattentorn inleds inom kort. Norconsults del av projekteringen väntas avslutas under våren 2021.