Farah Al-Aieshy VD Norconsult
Farah Al-Aieshy VD Norconsult

Norconsult Sverige redovisar ökad lönsamhet och fortsatt tillväxt

Norconsult Sverige ökar lönsamheten och uppvisar fortsatt god tillväxt under årets tredje kvartal. Trots ett generellt utmanade marknadsläge är samtliga bolagets områden med och bidrar. 

Under årets tredje kvartal ökar Norconsult Sveriges nettoomsättning, det vill säga bolagets egen produktion, till 256 (227) MSEK, vilket innebär en ökningstakt på 13 procent. EBITA ökar, trots negativ påverkan av kalendereffekt, till -10 (-11) MSEK med en EBITA-marginal på -4,1 (-4,8) procent. Kalendereffekten, som uppkommer eftersom kvartalet innehåller åtta färre arbetstimmar än motsvarande period föregående år, påverkar EBITA negativt med 6 MSEK. Justerat för denna kalendereffekt uppgår EBITA-marginalen till -1,8 (-4,8) procent, vilket innebär en resultatförbättring på 56 procent.   

För helåret summerar nettoomsättningen till 955 (846) MSEK och en ökningstakt på 13 procent. EBITA uppgår till 60 (44) MSEK, vilket ger en EBITA-marginal på 6,3 (5,2) procent.  

– Norconsult står stabilt och redovisar ett starkt ackumulerat resultat för helåret. Vår strategi att bygga en robust affär som står sig över tid och genom cykliska variationer i marknaden, har tjänat oss väl. Den gör oss till en långsiktigt pålitlig partner för våra kunder och övriga samarbetsaktörer, säger Farah Al-Aieshy, VD för Norconsult Sverige.   

Notering på Oslobörsen

Under kvartalet har Norconsult breddat utbudet av tjänster inom miljö- och hälsocertifiering av fastigheter, ett viktigt steg i bolagets hållbarhetsfokus.  Norconsult har även fortsatt stärka positionen inom energiområdet med flera rekryteringar och nyvunna uppdrag, bland annat kopplat till Gasums nya biogasanläggning i Götene som ska bli Sveriges största.  

– Kunderna fortsätter att efterfråga våra konsulter inom energi, ett område där vi har lång erfarenhet och bred expertis. Sektorn, som är i behov av förnyelse och omställning till hållbar produktion, är framför allt koncentrentrerad till norra Sverige där vi har en stark lokal närvaro och god kapacitet med kontor på flera orter, säger Farah Al-Aieshy.   

Under kvartalet fortskred arbetet med Norconsults planerade börsnotering på Oslobörsen. Noteringen genomfördes den 10 november.