Stark tillväxt och ökad lönsamhet för Norconsult Sverige 2022

Oktober – December 2022

  • Nettoomsättningen ökade med 16,3% till 336 MSEK (289 MSEK)
  • EBITA steg från 27 MSEK till 48 MSEK
  • EBITA % ökade från 9,5% till 14,3%

Januari – December 2022

  • Nettoomsättningen ökade med 15,7% till 1,182 MSEK (1,021 MSEK)
  • EBITA steg från 68 MSEK till 90 MSEK
  • EBITA % ökade till 7,6% (6,6%)

Under 2022 fortsatte Norconsult Sverige att flytta fram sina positioner på flera områden vilket genererade en fortsatt stark tillväxt och ökade marginaler.

Bolaget fortsatte sin positiva utveckling under årets sista kvartal och ökade nettoomsättningen med 16,3% från 289 MSEK till 336 MSEK. EBITA steg från 27 MSEK till 48 MSEK. Nettoomsättningen för helåret 2022 uppgick till 1,182 MSEK i jämförelse med 1,021 MSEK för 2021, vilket innebar en tillväxttakt på 15,7%. EBITA uppgick till 90 MSEK (68 MSEK) med en EBITA-marginal på 7,6% (6,6%).

- Vi har under året genomfört en organisationsförändring vilket ofta innebär en viss tidsförskjutning innan synergierna realiseras, men vår verksamhet har på ett föredömligt sätt hanterat detta utan att släppa fokus på affären. Att vi ökar både vår nettoomsättning och lönsamhet så pass tydligt är jag mycket tillfreds med, säger Farah Al-Aieshy, vd på Norconsult AB.

En stark efterfrågan på bolagets tjänster lade grunden för den goda resultatutvecklingen samtidigt som även högre genomsnittliga timpriser bidrog positivt, medan högre rörelsekostnader hade en negativ inverkan på resultatet. Samtliga divisioner bidrog positivt till bolagets resultat men utvecklingen var särskilt stark i division Energi och Industri som ökade nettoomsättningen med 24%. Sammanfattningsvis är Norconsult Sveriges finansiella ställning fortsatt stark.

Norconsult är idag medarbetarägt och har haft attraktiva aktieprogram i många år, men vid en extra bolagsstämma i januari 2023 beslutades att bolaget ska ansöka om notering på Oslobörsen.

Norconsult Sverige är fortsatt en attraktiv arbetsgivare med en tillväxt under 2022 som enbart är organisk. Som bevis erhöll bolaget för andra året i rad utnämningen Karriärföretag 2023 vilket innebär att företaget anses ha de bästa karriär- och utvecklingsmöjligheterna för unga talanger. Trivsel och engagemang i den årliga medarbetarundersökningen ligger fortfarande i topp jämfört med branschen.