Kvarnberget i Göteborg, flygvy

Beställarstöd vid Kvarnberget i Göteborg

Västlänken är en nybyggnation av en järnvägstunnel under centrala Göteborg med tre stationer. För en av deletapperna, Kvarnberget, har vi på Norconsult fått uppdraget att bland annat projektera bergförstärkning och injektering.

Etappen Kvarnberget är cirka 560 meter lång och här ingår även en cirka 100 meter lång servicetunnel i berg. Själva järnvägstunneln kommer att utföras som en betongtunnel inom deletappen. Då tunneln passerar i anslutning till Kvarnberget har omfattande och komplicerade bergarbeten krävts för att kunna bygga betongtunneln.

Vårt uppdrag syftar till att uppdatera bygghandlingar samt följa upp entreprenörens arbete under byggskede. Detta har bland annat inneburit projektering av bergförstärkning och injektering, samt att hålla i kontinuerliga möten med beställaren och entreprenören.

Då det är komplicerade geometrier med närliggande befintliga anläggningar så har projektering av bergschakt och förstärkning utförs med hjälp av 3D-modeller. Efter färdigställande har vi även fått i uppdrag att ta fram relationshandlingar för bergarbetena.

  • Bernhard Gervide Eckel

    Affärschef, Jord, Berg & Grundvatten

  • Kontakta oss