Lorensbergsparken
Visualisering: Serneke

Cirkus Lorensberg i Göteborg

Vi på Norconsult arbetar på uppdrag av Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret med att ta fram en detaljplan samt social konsekvensanalys/barnkonsekvensanalys för kvarteret kallat Cirkus Lorensberg.

På platsen står det idag ett parkeringshus ska prövas för bostäder, verksamheter i bottenvåningarna samt parkeringsgarage under mark, totalt 13 000 kvm ljus BTA.


Gedigen historia

Området ligger i ett strategiskt viktigt läge intill stadens kultur-, universitets- och evenemangsstråk och inom gångavstånd från knutpunkten Korsvägen. Området har en gedigen historia och omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. I kvarteret ligger Lorensbergsteatern som är ett statligt byggnadsminne, Stadsbiblioteket, Hotell Park Aveny samt Lorensbergsparken vilket är det sista som idag finns kvar av Lorensberg landeri. Sociala aspekter som bland annat ska hanteras är gröna stråk och parkmiljö, trafikbarriärer, otrygga platser och kollektivtrafikförsörjning.


Barnperspektivet är av stor vikt

Analysen är uppbyggd av en nulägesanalys med tillhörande åtgärdsförslag, en konsekvensbeskrivning av detaljplanens sociala aspekter samt av slutsatser och framtida rekommendationer för Lorensbergsparkens utveckling. Beställare har uttryckt att det är särskilt viktigt att barnperspektivet belyses och redovisas för.

Vi har utformat analysen efter Göteborgs stads analysmodeller vilka behandlar de sociala aspekterna sammanhållen stad, vardagsliv, samspel, lek och lärande, hälsa och säkerhet samt idenitet.

Det är viktigt utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv att stärka omgivande gator med funktioner i bottenvåningar för att säkerställa trygga och tillgängliga stråk förbi och igenom kvarteret. I uppdraget ingår dialog med olika kulturverksamheter i området samt med polisen.

  • Marcus Rydbo

    Divisionschef Arkitektur, Byggnader & Miljö

  • Kontakta oss