Lorensbergsparken

Cirkus Lorensberg i Göteborg

Norconsult arbetar på uppdrag av Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret med att ta fram en detaljplan samt social konsekvensanalys/barnkonsekvensanalys för ny bebyggelse vid Lorensbergsparken. Uppdraget innefattar även en antikvarisk konsekvensbeskrivning av planförslaget.

Platsen där det idag står ett parkeringshus ska prövas för bostäder, verksamheter i bottenvåningarna samt parkeringsgarage under mark, totalt 13 000 kvm ljus BTA.


Gedigen historia

Området ligger i ett strategiskt viktigt läge intill stadens kultur-, universitets- och evenemangsstråk och inom gångavstånd från knutpunkten Korsvägen. Området har en gedigen historia och omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. I kvarteret ligger Lorensbergsteatern som är ett statligt byggnadsminne, Stadsbiblioteket, Hotell Park Aveny samt Lorensbergsparken vilket är det sista som idag finns kvar av Lorensberg landeri. Sociala aspekter som bland annat ska hanteras är gröna stråk och parkmiljö, trafikbarriärer, otrygga platser och kollektivtrafikförsörjning.


Barnperspektivet är av stor vikt

Analysen är uppbyggd av en nulägesanalys med tillhörande åtgärdsförslag, en konsekvensbeskrivning av detaljplanens sociala aspekter samt av slutsatser och framtida rekommendationer för Lorensbergsparkens utveckling. Barnperspektivet belyses särskilt.

Analysen har utformats efter Göteborgs stads analysmodeller vilka behandlar de sociala aspekterna sammanhållen stad, vardagsliv, samspel, lek och lärande, hälsa och säkerhet samt idenitet.

Det är viktigt utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv att stärka omgivande gator med funktioner i bottenvåningar för att säkerställa trygga och tillgängliga stråk förbi och igenom kvarteret. I uppdraget ingår dialog med olika kulturverksamheter i området samt med polisen.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss