Långasand dagvattenutredning

På uppdrag av Falkenbergs kommun har Norconsult utarbetat föreliggande utredning avseende eventuell utbyggnad av dagvattensystem för området Långasand.

Långasand har under ett flertal år drabbats av frekventa översvämningar och har vid upprepade tillfällen haft problem med avvattningen inom området. Området befinner sig i en utvecklingsfas där många små stugor nyttjas allt mer permanent och ytor som hårdgöres samt omfattande anspråk på tillbyggnader och ökade husstorlekar. Totalt finns det ca 330 fastigheter inom området.

Området omfattas av flertalet mindre detaljplaner. Kommunens verksamhetsområde i Långasand omfattar idag enbart försörjning av vatten och avledning av spillvatten. Möjligheten till utökning av verksamhetsområde för dagvatten, till att omfatta hela eller delar av området Långasand, har studerats i denna utredning.

Uppdraget omfattar mätningar och upprättande av en datormodell över delar av områdets dag- och ytvattensystem samt simuleringar i denna. Med hjälp av modellen, platsbesök och mätningar i dagvattensystemet har problemområden identifierats och förslag till åtgärder har tagits fram.

Uppdraget har genomförts i nära samarbete med personal från VIVAB och Stadsbyggnadskontoret i Falkenbergs kommun.

Området utgörs av flack mark och strandängar bebyggda i huvudsak med mindre stugor. Inom området finns det idag nästan inga dagvattenledningar utan området avvattnas till största del i öppna diken. För att få en så bra bild som möjligt över området har en inventering tillsammans med representanter från samfälligheter i området utförts under maj 2014. Representanter från föreningarna redogjorde för kända problem i området och presenterade sex förslag till förbättringar av dagvattensystemet i området som tagits fram av de boende själva i området under ett möte som hållits 2011.

För att analysera befintliga ledningssystem och diken har mätningar genomförts och en datormodell har byggts upp av aktuellt dag- och ytvattensystem. Registreringen av nederbörd har genomförts för att flödes- och nederbördshydrografer skall kunna jämföras bland annat vid kalibrering av den hydrauliska modellen.

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss