Långasand dagvattenutredning

På uppdrag av Falkenbergs kommun har Norconsult utarbetat föreliggande utredning avseende eventuell utbyggnad av dagvattensystem för området Långasand.

Långasand har under ett flertal år drabbats av frekventa översvämningar och har vid upprepade tillfällen haft problem med avvattningen inom området. Området befinner sig i en utvecklingsfas där många små stugor nyttjas allt mer permanent och ytor som hårdgöres samt omfattande anspråk på tillbyggnader och ökade husstorlekar. Totalt finns det ca 330 fastigheter inom området.

Området omfattas av flertalet mindre detaljplaner. Kommunens verksamhetsområde i Långasand omfattar idag enbart försörjning av vatten och avledning av spillvatten. Möjligheten till utökning av verksamhetsområde för dagvatten, till att omfatta hela eller delar av området Långasand, har studerats i denna utredning.

Uppdraget omfattar mätningar och upprättande av en datormodell över delar av områdets dag- och ytvattensystem samt simuleringar i denna. Med hjälp av modellen, platsbesök och mätningar i dagvattensystemet har problemområden identifierats och förslag till åtgärder har tagits fram.

Uppdraget har genomförts i nära samarbete med personal från VIVAB och Stadsbyggnadskontoret i Falkenbergs kommun.

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss