Byaledet

Förstudie gällande teknikval för dricksvattenberedning

Norconsult har fått i uppdrag av Laholmsbukten AB att genomföra en förstudie gällande teknikval för dricksvattenberedning då några grundvattentäkter i Halmstad har förorenats med PFAS.

2026 träder nya gränsvärden för ett urval av PFAS-ämnen i kraft. De nya gränsvärdena för fyra specifika pfas ämnen (PFAS-4) förordar att dricksvatten ska ha mindre än 4 nanogram PFAS-ämnen per liter.  I Halmstad är grundvattnet i några av vattentäkter förorenade av PFAS.  Halterna i grundvattnet i de brunnar som används varierar mellan 1 och 25 nanogram per liter. Laholmsbukten VA står därför inför ett mycket viktigt val av teknik både på kort och lång sikt för att kunna säkerställa en långsiktig säker dricksvattenproduktion för stadens invånare. Norconsults uppdrag är att utvärdera och granska de pilotförsök som Laholmsbukten har utfört under ett och ett halvt år. 


Läs mer om möjliga teknikval

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss