människor i möte

Metodutveckling för sociala konsekvensanalyser, Kungsbacka

Att stadens form och struktur påverkar det sociala livet är självklart, men hur kan sociala hållbarhetsaspekter inkluderas den fysiska planeringen? På uppdrag av Kungsbacka kommun har Norconsult utvecklat en metod för social konsekvensanalys till detaljplaner.

Metoden för social konsekvensanalys består av både ett analysverktyg och en processbeskriv­ning. Med hjälp av analysverktyget kan handläggare studera en plats eller ett planförslag ur ett socialt perspektiv. Den tillhörande processbeskrivningen säkrar att det sociala hållbarhetsperspektivet integreras i planarbetet.

Norconsults expertgrupp med kulturgeografer och arkitekt med särskild kunskap inom social hållbarhet har arbetat med att utveckla metoden, i nära samar­bete med kommunens planav­delning och i samverkan med en bredare grupp från flera av kom­munens förvaltningar. Resultatet är ett arbetsverktyg som omfattar en tidig nulägesa­nalys av området som underlag till planarbetet och en konse­kvensbeskrivning av planförslaget. Processbeskrivningen innehåller vägledning kring arbetets olika steg samt hur åtgärder följs upp efter planskedet. Metoden har anpassats till Kungsbackas förut­sättningar och arbetssätt.


Pilotprojekt ledde till fler uppdrag

I uppdraget ingick ett pilotprojekt med en social konse­kvensanalys till detaljplan för ombyggnad av Kungsmässan, ett centralt beläget köpcentrum i Kungsbacka. Pilotprojektet användes för att testa modellen och justera den, men också som en lärande pro­cess för kommunens handlägga­re. Inom pilotprojektet har Norconsult tagit fram en rapport med nulägesanalys, konsekvens­beskrivning, måluppföljning samt rekommendationer för fortsatt arbete.

Efter att metodutvecklingen slutfördes har Norconsult vunnit ytterligare uppdrag om att ta fram sociala konsekvensanalyser med utgångspunkt i metoden, bland annat i samband med detaljplaner för Björkris etapp 2 och Annebergs centrum. Båda detaljplanerna möjliggör nya bostadsområden i nära avstånd från pendeltågsstationerna Hede respektive Anneberg.