Vy över Kiruna

Rennäringsanalys för Kiruna kommun

Norconsult har tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplan gällande rennäring för Kiruna kommun, för att bida till fördjupad kunskap om rennäringens förutsättningar och förstå dess utmaningar och möjligheter i det expansiva skede som Kiruna kommun befinner sig i.

Tillägget till översiktsplanen innefattar en kartläggning av rennäringens nuvarande och historiska situation, samt en bedömning av andra intressens påverkan på rennäringen i kommunen. Uppdraget innebär att planera, leda och genomföra en rennäringsanalys som omfattar hela kommunens yta. Omfattande dialoger med berörda samebyar har genomförts samt en fördjupad analys av rennäringen där samebyarnas behov och påverkan av kommunens planer samt andra intressen i kommunen beskrivs.


Syftet med uppdraget är ta ett helhetsgrepp om rennäringsfrågor i kommunen och med inventeringen att skapa bättre förutsättningar för att inarbeta dessa perspektiv i kommunens kommande planer och arbete.


I analysen lyfts intressekonflikter mellan rennäringen och kommunens utvecklingsintressen, nationella intressen som gruvindustrin, vindkraft, elförsörjning, rymd- och miljöforskning, skogsindustri, turism och även Totalförsvarets intressen. Även klimatförändringarna, som påverkar rennäringen stort, undersöks i rennäringsanalysen.


I arbetet med tillägget till översiktsplanen gällande rennäring ingår även en hållbarhetskonsekvensbedömning som belyser de ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenserna av tillägget såväl för rennäringen som för andra intressen.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss