Idébok för aktiva utemiljöer

Idébok för aktiva utemiljöer

IOFF gav Norconsult i uppdrag att ta fram en idébok med aktiviteter och sinnesupplevelser som kan adderas till olika typer av platser. Syftet med idéboken är att inspirera såväl privata byggherrar som stadens förvaltningar att skapa fler möjligheter till vardagsrörelse för alla människor.

Uppdraget innebar att spåna på och illustrera aktiviteter som kan adderas till idrottsplatser, längs friluftsspår, slingor och runt dagvattenhantering. Miljöerna kunde innefatta både stadsmiljö och naturmiljöer. Syftet med aktiviteterna är att locka alla målgrupper men med särskilt fokus på flickor och familjer. Aktiviteterna ska vara lätta att ta till sig i vardagen, både för rörelsehindrade, rörelseovana och rörelsevana.

Idéboken är flexibelt utformad för att kunna visas i olika medier, format och forum. Därför var Norconsults uppdrag att spåna på idéer och illustrera dem, ta fram lättavlästa symboler och paketera dessa grafiskt.

Idéboken har givits en lättöverskådlig och tydlig grafisk form som ska kunna användas i olika sammanhang. Tydliga symboler visar vilka målgrupper aktiviteten lämpar sig för och en kortfattad beskrivning visar värdet med aktiviteten och dess effekt på kropp och sinne. Boken ska väcka idéer för hur man kan utforma och integrera vardagsmotion. På detta sätt främjas den sociala hållbarheten genom hälsa och välmående i vardagen.

Resultat

Idéboken visar idéer på hur dagvattenhantering kan användas till aktivitet på ett lekfullt sätt, hur väntplatser kan ge möjligheter för motion och hur “överblivna” ytor i bebyggd miljö kan ge möjlighet till rörelse i vardagen. Uppdraget innebar också förberedelser inför och medverkan i en workshop för samverkan och samsyn på utemiljöernas gestaltning och funktion, tillsammans med berörda förvaltningar inom Göteborgs stad.

 

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss