Översiktlig dagvattenutredning till grönstrukturplan, Kungälv

I samband med framtagande av ny fördjupad översiktsplan för Ytterby, vid Kungälv har vi gjort en översiktlig dagvattenutredning till grönstrukturplan.

Inom området planeras bland annat en fördubbling av befintligt bostadsbestånd och utveckling av park- och grönområden. På uppdrag åt Kungälvs kommun har vi tagit fram en dagvattenutredning som en del av en grönstrukturplan för fördjupad översiktsplan i Ytterby.

Syftet med uppdraget var att belysa befintlig såväl som framtida dagvattenhantering. Uppdraget innefattar beskrivning av markavvattningsföretag, översvämningsscenarier och skyfallens påföljder. Vi har även tagit fram avrinningsområden samt förslag på skyfallshantering med kommentarer kring dagvattenrening.


Höga krav på fysisk planering

Området har generellt dåliga infiltrationsmöjligheter och innefattar flera avvattningsföretag. Rådande miljökvalitetsnormer ställer krav på rening före avledning till recipienten Nordre älv. Vidare förväntas ökad nederbörd till följd av klimatförändringar vid framtida skyfall.

Sammantaget leder ovanstående omständigheter till höga krav på den fysiska planeringen i Ytterby. Höjdsättning inom områden med planerad bebyggelse, dagvattendammar och översvämningsytor vid skyfall är viktiga åtgärder för att minimera risken för skador på byggnader och för att uppnå reningskrav enligt miljökvalitetsnormer.

För att förhindra påverkan på recipienten bör det dessutom planeras för släckvattenhantering, speciellt från särskilt förorenande markanvändning såsom industriområden.

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss