Islandsfallet
Islandsfallet

Översvämningsrisker i Fyrisån, Uppsala

Uppsala är utpekad som ett område med betydande översvämningsrisk till följd av höga flöden i Fyrisån. Tidigare karteringar visar att stora delar av staden riskerar drabbas av omfattande översvämningar.

Vi har på uppdrag av Uppsala kommun utrett risker för översvämningar i Fyrisån till följd av höga flöden. Åtgärder i syfte att förbättra minska riskerna har tagits fram för Kvarnfallet och Islandsfallet som är belägna centralt i Uppsala stad.

En befintlig modell av Fyrisån har använts för utredningen. Inmätningar i fält har genomförts av Kvarnfallet och Islandsfallet, vars nivåer har justerats. Den uppdaterade modellen har använts för att utreda olika åtgärder för de båda fallen.

Stort behov av åtgärder

Dagvattensystem i anslutning till Fyrisån har analyserats med hänsyn till de beräknade vattennivåerna. Analysen visar att områden som påverkas har behov av åtgärder för att undvika översvämningar i ledningsnätet.


Nya förslag på tröskelnivåer

Resultatet från beräkningarna visar att översvämningarna är mindre omfattande än vad som tidigare angetts på grund av felaktiga tröskelnivåer i Kvarnfallet och Islandsfallet. För att minska risken har åtgärder med förlängda trösklar av båda fallen föreslagits, alternativt en hel utrivning och skapa en naturlig forssträcka genom Uppsala stad.

  • Frans Göransson

    Affärschef, Anläggning & Vattenbyggnad

  • Kontakta oss