karta över Göteborg

Riktlinjer för mobilitet och parkering, Göteborg

Vi vann uppdraget att åt Göteborgs stad ta fram riktlinjer och anvisningar för hantering av mobilitet och parkeringsfrågor, i detaljplaner och bygglov. De nya riktlinjerna grundar sig i en politisk vilja att främja hållbart resande och minska behovet att äga och använda bil.

Riktlinjer för mobilitet och parkering

Riktlinjerna för mobilitet och parkering ska bidra till att uppfylla de politiska målen om att främja hållbart resande samt minska behovet att äga och använda bil. Riktlinjerna anger flexibla och projektspecifika parkeringstal genom att utgå från läget i staden, projektets förutsättningar och avtal om mobilitetsåtgärder.


Anvisningar för mobilitet och parkering

Som stöd vid tillämpningen av riktlinjerna har vi tagit fram anvisningar i nära samverkan med kommunen. Anvisningarna hjälper handläggaren att bedöma lämpligt utrymme för parkering i detaljplaner och bygglov. Utifrån fyra analyssteg; normalspann, lägesbedömning, projektanpassning och mobilitetslösningar nås ett parkeringstal för bil och cykel.


Samarbete med Göteborgs stad

Vi har i uppdraget arbetat tillsammans med Göteborgs stadsbyggnadskontor och trafikkontor. Vi har även haft dialog med tjänstemän på bland annat Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Fastighetskontoret och Parkeringsbolaget för att utforma såväl riktlinjer som anvisningar på lämpligt sätt. Under våren 2018 utbildade vi cirka 150 kommunala tjänstemän om hur riktlinjerna ska tillämpas.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss