Skyfallskartering Lindholmen, Vallentuna

Skyfallskartering Lindholmen, Vallentuna

Skyfallskarteringen är en del i Vallentuna kommuns arbeta kring förtätning och ny exploatering av tätorten Lindholmen. Karteringen har genomförts för ett skyfall med 100 års återkomsttid och med hänsyn till framtidens klimat.

Lindholmen är en tätort strax norr om Vallentuna där kommunen har inlett arbete med att utreda möjligheter till ny exploatering och förtätning. I samband med detta genomförde vi en skyfallskartering för att identifiera områden som riskerar att drabbas av översvämningar till följd av kraftiga skyfall.


Skyfall allt vanligare i framtiden

Skyfall är ett fenomen som de senaste åren inträffat allt oftare och med stora konsekvenser som följd både ekonomiskt och socialt. I framtiden förväntas dessa inträffa oftare med högre intensiteter. Detta tillsammans med att en större andel av markytan blir hårdgjord genom byggnader, vägar eller andra hårdgjorda ytor gör att det regn som faller får svårare att infiltrera genom marken och istället rinner av på markytan med översvämningar i urbana miljöer som följd.


Förslag på förebyggande åtgärder

Skyfallskarteringen i Lindholmen genomfördes för ett skyfall med 100 års återkomsttid och hänsyn till framtidens klimat med en klimatfaktor. Beräkningar har genomförts för ett scenario med dagens förutsättningar och ett där exploateringsytor i Lindholmen justerats till att bli mer hårdgjorda.

Övergripande förslag på förebyggande åtgärder togs fram för de områden som riskerar drabbas av översvämningar från skyfall och höga nivåer i kringliggande sjöar till Lindholmen inför kommande planarbete.

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss