Årnäs

Skyfallskartering och riskbedömning, Årnäs

Vid Årnäs fritidshusområde, norr om Varberg, vill man underlätta för åretruntboende. Vi fick uppdraget att ta fram en skyfallskartering och riskbedömning avseende VA-lagstiftning för omvandlingsområdet.

På uppdrag av Varbergs kommun/VIVAB har vi tagit fram en skyfallskartering samt gjort en riskbedömning avseende VA-lagstiftning för dagvatten till detaljplan i Årnäs fritidshusområde. Syftet är att genom utökad byggrätt underlätta åretruntboende.


Förslag till åtgärder vid skyfall

Skyfallskarteringen gjordes genom att bygga upp en hydraulisk modell i Mike 21. Simuleringarna utfördes med och utan hänsyn till infiltrations­förmåga. Uppdraget innefattade även förslag till åtgärder för områdena med störst påverkan av skyfall.

Skyfallskarteringen visade att mindre blöta områden uppstår redan vid 10-årsregn, och att större blöta områden uppstår vid 100-årsregn. Stora problem uppstår framförallt utanför områden för detaljplaneringen.

För att skydda bebyggelse föreslås utjämning av dagvatten genom anläggning av diken, magasin och torra över­svämnings­ytor. Kommunalt verksamhetsområde för dag­vatten finns inte och anses inte nödvändigt eller genomförbart. Alternativt till att inrätta kommunalt huvudmannaskap kan gemensamhetsanläggningar för dagvatten bildas. Nödvändiga åtgärder för skyfall bedöms kunna lösas via bygglov.

Kontakt

Sandra Kuru

Affärschef, Vatten & Klimat

Kontakta oss