Landvetter centrum, flygvy
Landvetter centrum, flygvy

Stadsomvandling Landvetter Centrum

Norconsults vision är att utveckla centrala Landvetter till en stadsmässig blandstad genom utbyggnad av nya bostäder, lokaler, gator och stråk. I uppdraget ingår även att hantera riskerna från angränsande genomfartsled.

Uppdraget har varit att genom ett parallellt uppdrag ta fram ett förslag till utveckling av Landvetter centrum. Gestaltningsförslagen ska i framtiden ligga till grund för kommande detaljplanearbete, vilket har och kommer att inkludera en stor mångfald av aktörer. Utvecklingen av Landvetter centrum skapar 11 kvarter med cirka 510 nya bostäder, arbetsplatser, skola (7-9), förskola och förstärkta målpunkter och stråk.

Stadsplanering som minimerar barriäreffekter

En av de främsta utmaningarna är att hantera riskerna med transporter av farligt gods på riksväg 40 och samtidigt tillskapa en trivsam och stadsmässig bebyggelse. Genom att uppföra parkeringshus längs vägen skapas skydd för den innanförliggande bebyggelsen och ljudnivåerna dämpas. En ytterligare utmaning är att riksväg 40 delar staden i två delar. För att förena Landvetter och minska barriäreffekten föreslås den befintliga gångbron omvandlas till en bredare ”Parkodukt” med grönska och trivsam gångmiljö.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss