Betande kor

Strandängsprojektet

I samband med utbyggnaden av riksväg 45 och dubbelspår på Norge-Vänerbanan, framkom det att ingrepp inte kunde undvikas i värdefulla och riksintressanta strandängsområden utmed Göta Älv. Norconsult fick uppdraget att vara expertkonsult för restaureringsprojektet.

Så kallade strandängar är en värdefull miljö när det handlar om att främja den biologiska mångfalden. Dessvärre är de idag en hotad miljö. Eftersom vi inte behöver ängarna till att producera foder till våra husdjur, har många av dem vuxit igen.

I samband med utbyggnaden av riksväg 45 och dubbelspår på Norge- Vänerbanan, skulle det inte gå att undvika att göra ingrepp i de värdefulla miljöerna. För att kompensera för förlusterna av standängsareal vid ingreppet åtog sig Trafikverket genomföra ett program för restaurering och säkerställande av motsvarande areal strandängar, där vi fick uppdraget att vara expertkonsult för projektet.

Återställande av landskapet

I vårt uppdrag har vi bland annat medverkat vid urval och utredning av lämpliga områden. Vi har tagit fram restaureringsplaner och medverkat vid markägar- och brukar­kontaktersamt hållit i restaurerings­åtgärder såsom vassbränning, vasslåtter, rotor­kultivering, grävningar och intensifierade betes­insatser.

Nu har landskapet återfått sin ursprungliga form, och de restaurerade ängarna hålls i schack med hjälp av betesdjur som tillhör djurhållare i området. Sammanlagt omfattar projektet 172 hektar strandängsmark och vi har även upprättat så kallade skötselplaner som beskriver hur områdena ska skötas. Själva förvaltningen står Västkuststiftelsen för.


Positiva effekter

Under 2019 gjorde vi tre olika typer av uppföljningar där vi kunde se flera positiva effekter. En rödlistad växt som heter vattenstånds har brett ut sig och vi har också sett en ökning av groddjur. Det fanns grodor som lekte i stort sett alla småvatten som vi anlagt. En inventering från tidigare år visar att även vissa typiska fågelarter, så som gulärla, har börjat komma tillbaka. 

  • Marcus Rydbo

    Divisionschef Arkitektur, Byggnader & Miljö

  • Kontakta oss