trafikbullerutredning, Gamlestaden i Göteborg

Trafikbullerutredning i Gamlestaden, Göteborg

Vi vann uppdraget att utföra en omfattande trafikbullerutredning i Gamlestaden i Göteborg, där kommunen utreder möjligheten att bygga nya kontors- och bostadsbyggnader.

I detaljplanen för stadsdelen Gamlestaden ska man pröva möjligheten att bygga cirka 800 nya bostäder, cirka 52 000 kvm kontor/verksamheter, en F-3 skola samt ny infrastruktur. Utredningsområdet är beläget nära vägar, spårväg och järnvägar med stora trafikmängder som kan ge upphov till höga ljudnivåer vid de planerade byggnaderna.

Vi vann uppdraget att utföra en trafikbullerutredning som syftar till att redovisa förutsättningar gällande riktvärden och resultat av beräknade ljudnivåer för planerade byggnader och dess omgivning.


Helhetsbild av bullersituationen

Med hjälp av programmet SoundPlan byggdes en tredimensionell modell upp där ljudnivåer i området beräknades för väg- och spårtrafik. Dessa ljudnivåer jämfördes sedan med gällande riktvärden. Resultatet presenterades bland annat som ljudutbredning vid fasad i 3D-vyer, vilket gav beställaren en tydlig bild av bullersituationen vid de föreslagna byggnaderna. Resultatet redovisades även som ljudutbredning på mark för att se var gemensamma uteplatser kan placeras och hur ljudmiljön runt byggnaderna ser ut.

  • Lisa Söderbaum

    Affärschef, Väg, Mark & Trafik

  • Kontakta oss