Håbo-Tibble

VA-utredning för omvandlingsområden

Upplands-Bro kommun planerar, tillsammans med Norrvatten och Sigtuna kommun, att dra en ny vattenledning från Bro till Sigtuna via Håbo-Tibble. Norconsult fick i uppdrag att utreda frågor kring verksamhetsområde, särtaxa och nytt VA-system för de befintliga hus som ligger utmed den planerade ledningen.

Syftet med vår utredning var att ta fram beslutsunderlag för att avgöra om särtaxa för omvandlingsområdena är befogat eller inte. För att bedöma om särtaxa bör tillämpas ska kostnaderna avvika beaktansvärt i jämförelse med andra områden. Avvikelserna ska bero på särförhållanden kopplat till området.


Nytt VA-system

Norconsult har föreslagit ett nytt VA-system samt beräknat täckningsgraden för både omvandlings- och exploateringsområdena. Samtliga omvandlingsområden har föreslagits avleda sitt spillvatten genom ett LTA-system (Lätt Trycksatt Avlopp), där varje fastighet har en mindre pumpenhet.

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss