Kajpromenaden Västerport
Kajpromenaden

Västerport – ny stadsdel i Varberg

En ny stadsdel i Varberg håller på att växa fram, Västerport. Området omfattas av 2 500 bostäder, ett nytt hotell och framför allt nya mötesplatser i ett unikt läge vid havet. Vi har upprättat detaljplanehandlingar, samt utfört VA-utredningar för planprogram och detaljplan vid etapp 1.

Västerport möjliggörs av att järnvägen genom Varberg läggs i en tunnel och industrihamnen flyttas. Den nya bebyggelsen blir en utveckling av det centrala Varberg där målet är att ge förutsättningar för en attraktiv och levande stadsmiljö i ett strandnära läge. Etapp 1 omfattar 500 nya bostäder, det nya hotellet, nya verksamheter och Campus Varberg.


Attraktiva mötesplatser och vistelsezoner

Planområdet utgör cirka 8,2 hektar och marken används idag för industriändamål. Varbergs stadskärna och fästning är av riksintresse för kulturmiljövården och bebyggelsen som planeras ska anknyta till den gamla stadskärnan och ge en trivsam ”Varbergskänsla”.

Bebyggelsestrukturen har utformats i syfte att göra de offentliga platserna till attraktiva mötesplatser och vistelsezoner. En del av hamnbassängen föreslås fyllas ut så att en kajpromenad kan anordnas, och centralt i området föreslås ett allmänt torg.

Genom området anordnas ett inre stråk utformat som ett gångfartsområde. Stråket utformas som en lugn och skyddad miljö och kommer att binda samman området med kommande utbyggnadsetapper norr om planområdet. Under planarbetet har en markanvisningstävling genomförts där förslagen bedömts utifrån gestaltning, hållbarhet och helhet.

Utmaningar med VA-utredningarna

Vi har varit med från början och utfört VA-utredningar för planprogram och detaljplan. Nu är man inne i slutfasen med detaljprojektering av etapp 1 och omläggning av befintlig VA. En stor utmaning i arbetet har varit att hitta lämpliga stråk för omläggning av stora befintliga dagvattenledningar samt ett bra läge för den nya dagvattenpumpstationen.

I de vidare etapperna kommer det bland annat att byggas fler bostäder och en stadspark. Detaljplanen väntas bli godkänd under 2020, och byggstart av första etappen beräknas under 2021.

  • Marcus Rydbo

    Divisionschef Arkitektur, Byggnader & Miljö

  • Kontakta oss