I Björklinge, norr om Uppsala, står ett av kommunens fyra vattentorn. Det rymmer drygt 200 000 liter vatten.

Norconsult säkrar framtidens dricksvatten i Uppsala

Uppsala växer, och med det behovet av dricksvatten. För att kunna möta framtidens behov har Norconsult fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt vattenverk i staden.

Genom hjärtat av Uppsala ringlar sig Fyrisån. Årummet mellan Luthagsbron i norr och Islandsbron i söder har i folkmun kommit att kallas Uppsalas vardagsrum, och utgör en viktig del av stadsbilden. Här är flödet av bilister, cyklister och fotgängare konstant och ger en ögonblicksbild av en stad i rörelse. Bruset från Islandsfallet skapar en illustrativ ljudkuliss till det intilliggande Pumphuset – Uppsalas allra första vattenverk. I nära ett sekel försedde det Uppsalaborna med dricksvatten innan det slutligen togs ur drift 1968. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess.

Idag tillhör Uppsala kommun en av Europas snabbast växande regioner. Tätorten ingår i regeringens prioriterade områden i satsningen på nya hållbara städer och stadsdelar, vilket bland annat innebär olika kollektivtrafiksatsningar och fler bostadsområden. En utveckling som medför vissa utmaningar.

– Uppsala kommun och framför allt Uppsala stad växer, och det innebär att dricksvattenproduktionen behöver öka, förklarar Maria Lindqvist Pettersson, utredningsingenjör på Uppsala Vatten och Avfall AB, som står för vattenförsörjningen i kommunen.

I dagsläget finns totalt 14 dricksvattenverk i kommunen, varav de två största är belägna i Uppsalas mer centrala delar. 2018 fastslog Uppsala Vatten att dessa kommer behöva utökas med ytterligare ett för att säkra tillgången på dricksvatten. För att utreda förutsättningarna för ett framtida vattenverk beslutade Uppsala Vatten att tillsätta en lokaliseringsutredning – ett uppdrag som Norconsult vann.

2019 samlades deltagare från Uppsala Vattens olika avdelningar tillsammans med Norconsult för första gången för en gemensam idégenerering. Kapacitet, flexibilitet, redundans och säkerhet var bara några av de fokusområden som definierades inom ramen för projektet.

– Ett nyckelord som går igen i alla våra projekt är hållbarhet. Som kemist pratar jag gärna om entropi; det handlar om att inte skapa oreda, utan bruka naturens resurser på ett förståndigt sätt. Det är någon slags ständig ledstjärna, säger Bo Berghult, vattenkemist team VA-teknik & Process på Norconsult.

Efter att de olika ämnesområdena bearbetats och strukturerats uppenbarade sig såväl möjligheter som utmaningar. En av de senare är Uppsalas stadstillväxt i kombination med stadens känsliga kulturmiljö.

– Uppsala är en stad med mycket historia, samtidigt som man har en stark ambition och vision för framtiden. Det är något man har fått en större förståelse för. Å ena sidan kanske man inte kan bygga i en viss del av Uppsala för att den är starkt förknippad med ensärskild kulturmiljö, och sedan har man en annan del där det expanderas mycket och inte kan bli aktuellt att bygga för att det planeras bostäder. Det är en svår balans, konstaterar Maria.

Läs hela artikeln här