Tecknad bild av Lisebergs stora entré och en cyklist
Bild: Elin Svensson, Norconsult

Norconsult tar fram åtgärder som ska få fler Göteborgare att välja cykel

Hur ökar man andelen gående och cyklister och skapar ett mer attraktivt stadsrum? Det har Norconsult tittat närmare på genom flera hållbarhetsuppdrag för Göteborgs Stad.

Hösten 2021 påbörjade Norconsult en åtgärdsplanering som syftar till att öka andelen gående och cyklister i Göteborg.

– Göteborgs Stad vill nyttja stadsrummet på ett bättre sätt för att uppfylla sina hållbarhetsmål. Vi har lyft fram åtgärder som omvandlar fordonsyta till gång- och cykelyta i de centrala delarna av staden, säger Maria Young, trafikutredare på Norconsult.

Projektet har hittills rymt 12 olika uppdrag och fler åtgärdsbeskrivningar beställs löpande, ibland för hela områden, ibland en mindre del, till exempel en busshållplats.

– Vi har bland annat tittat på gångflöden förbi Lisebergs entré och hur man skulle kunna få till en bättre trafiksituation på Sankt Sigfrids plan. Huvudfokus ligger ofta på trafiksäkerhet, men vi tittar på hela stadsrummet, även ur naturmiljöperspektiv. Så vi har samarbetat med våra landskapsarkitekter som bland annat har tittat på grönska och hur man kan skapa stadsrum som människor vill vistas i, säger Maria Young.

För en levande innerstad

Som ett led i kommunens arbete för en levande innerstad har Norconsult dessutom utfört ett gångfartsuppdrag där man har tagit fram en metod för att identifiera vilka gator som har potential att omvandlas till gågator.

– Innan sommaren levererade vi en lista med tio gator som kommunen kan titta vidare på för både temporär och permanent omvandling, säger Kajsa Ahlström, trafikplanerare på Norconsult och ansvarig för uppdraget.

Hon har tillsammans med sin kollega Sofia Lindgren arbetat i ett tredje projekt: en cykelpilot där Norconsult tar fram enkla åtgärder för att förbättra cykelmiljön i Majorna och Backa.

– I Majorna finns många cyklister men en begränsad infrastruktur. Där handlar det om att disponera om gaturummet och göra det bättre för folk som redan cyklar. I Backa är gaturummet bättre, där handlar om att tydliggöra stråken och få folk att cykla i större utsträckning, säger Sofia Lindgren.

Det handlar om enkla insatser som ska kunna ångras, till exempel om att tydliggöra cykelns roll i gatan med hjälp av målning, vägledning och omdisponering av gaturummet.

– Hela syftet är att det ska vara en enkel och snabb omvandling som ska kunna utvärderas i realiteten. Det som fungerar kan sedan implementeras på andra ställen i staden, säger Sofia Lindgren.

Pilotprojektet ingår i stadens cykelprogram och de första åtgärderna kommer genomföras under våren.

FAKTA OM PROJEKTEN:

Följande tre projekt nämns i texten:

  • Åtgärdsbeskrivningar för förbättrade gång- och cykelvägar längs längre stråk inom staden
  • Utredning av gator med potential att omvandlas till gångfartsområden och gågator
  • Pop-up infrastruktur för cykel inom projektet Pilotområde cykel
  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss