Norconsult undersöker förorenad mark i Alvesta

Norconsult har utfört en fördjupad miljöteknisk markundersökning vid en tidigare impregneringsanläggning i Alvesta kommun. Marken är förorenad av metaller och Norconsult kommer ta fram åtgärdsprogram för sanering så att tomten kan användas utan risker för hälsa eller miljö.

Uppdraget gäller en huvudstudie enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för en tomt i ett industriområde i Alvesta där en impregneringsanläggning legat sedan andra halvan av 1900-talet. Marken är tungt förorenad av bland annat krom, koppar och arsenik och behöver undersökas och saneras innan fastigheten kan användas till annan verksamhet.

– Vi utför en fördjupad undersökning på platsen, tar prover, utvärderar resultatet, gör riskbedömning och åtgärdsutredning för att kunna ge förslag på åtgärder som minskar miljö- och hälsoriskerna, säger Martina Strömberg, miljöhandläggare på Norconsult.

Föroreningarna ligger under asfalten och prover har tagits i jord, grundvatten och närliggande vattendrag för att se vilka föroreningar som finns och utreda deras spridningsförutsättningar via diken och bäckar till närliggande sjöar. Utifrån undersökningen tar Norconsult fram fyra åtgärdsförslag och riskvärderar dessa för att se vilket som ger bäst resultat utifrån bland annat miljö, hälsa, ekonomi och övriga samhällsaspekter.

– Efter åtgärder ska marken kunna användas för valfri typ av industriverksamhet eller kontor utan oacceptabla risker för hälsa och miljö. Vi tittar både på konventionell schaktsanering och på lite nyare metoder med sanering via kemisk stabilisering av föroreningarna på plats, säger Sara Lager, uppdragsledare på Norconsult.

Arbetet startade i början av året och planeras vara klart vid årsskiftet.