Gullmarsskolan
Gullmarsskolan

Ny förstudie utreder behov kopplat till skola och idrott i Lysekil

Norconsult har vunnit en upphandling gällande en förstudie av Gullmarsområdet i Lysekil. Området är barntätt och rymmer bostäder skolor, idrottsplats, ishall och simhall och Norconsult kommer utreda hur områdets olika funktioner på bästa sätt möter framtidens behov.

Hur ska framtidens skolor och idrottsanläggningar se ut? Kan verksamheten bedrivas i befintliga byggnader eller behövs det nya? Det tittar Norconsult nu närmar på i ett projekt tillsammans med Lysekils kommun.

– Vi har fått i uppdrag att vända på varje sten och reda ut vad det är som behöver göras. Vi har specialistkunskap inom exempelvis skola, bad och idrott, så det är ett lämpligt uppdrag för oss. Vi kan dessutom plocka in vår tvärfacklighet och kommer medverka med kompetens inom bland annat arkitektur, stadsbyggnad, Trafik och VA, säger Malin Ahlstedt, arkitekt på Norconsult.

Proffs på sina respektive delar

Första steget är en statusinventering av befintliga byggnader för att få en tydlig bild av byggnadernas skick och utformning utifrån dagens regelverk kring exempelvis tillgänglighet, dagsljus och ytkrav. Utifrån statusbesiktningen genomförs även en energieffektiviseringsutredning för att se vilken effektiviseringspotential som finns i de befintliga fastigheterna.

Parallellt med detta sker en nuläges- och behovsanalys för verksamheterna.

– Vi kommer göra platsanalyser med bred genomlysning och analysera området ur ett tvärfackligt perspektiv. Lokalprogram kommer utarbetas tillsammans med respektive verksamhet och ledas av vår uppdragsledare tillsammans med den skolarkitekt eller bad- och idrottsarkitekt som handlägger respektive uppdragsdel. Vi kommer in med kompetens utifrån och slår oss samman med dem som verkligen kan verksamheterna och är proffs på sina respektive delar, säger Lars Ylander, arkitekt på Norconsult.

Utifrån framtagna utredningar ges ett förslag som kommer tas upp för politiskt beslut i början av juni. Under hösten går projektet in i nästa fas.

– Projektets första del är en redogörelse för hur det ser ut idag. Del två handlar om att upprätta handlingsplaner för genomförande och utarbeta konkreta gestaltningsförslag för området, säger Malin Ahlstedt.

Projektet beräknas pågå under hela 2023.