Ängslyckans förskola i Braås

Ängslyckans förskola i Braås

Vi på Norconsult har tagit fram förfrågningsunderlag för rivning och nybyggnation av en förskola i Braås utanför Växjö. I projektet ingick gestaltning och projektering av den nya förskolgården, projektering av yttre VA samt framtagning av rivningsplan.

Vi på Norconsult har tagit fram förfrågningsunderlag för en totalentreprenad för Ängslyckans förskola utanför Växjö. Den nya förskolan beräknas rymma cirka 140 förskolebarn. Det har genom hela processen funnits ett tydligt mål att använda sig av hållbara material och skapa en giftfri miljö.

Med närhet till naturen

Förskolegården gränsar till naturreservatet Sjösås Äng och gestaltningen har hämtat inspiration både från platsens befintliga natur och närheten till reservatet. Gården har delats in i tre zoner med helt olika karaktär; trygg, vidlyftig samt vild, och är utformad för att vara utmanande, inspirerande, variationsrik och funktionell. Aspekter så som tillgänglighet, logistikhantering, dagvattenhantering, utomhusverksamhet,  material- och växtval har varit centrala i gestaltningsprocessen.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss