Byggherreledd detaljplan Kareby, Kungälv

Vi vann uppdraget att arbeta med en detaljplan för bostäder och förskola i Kareby i Kungälvs kommun. Detaljplanen möjliggör cirka 180 bostäder i form av radhus, parhus, kedjehus och villor.

Byggherreledd planprocess

Kungälvs kommun har fattat ett beslut om att i ett pilotprojekt låta tre detaljplaner inom kommunen drivas av byggherrarna själva. Detaljplanen i Kareby var del av pilotprojektet och den första att antas av kommunfullmäktige, i december 2018.

Att processen letts av byggherren själv har inneburit att våra planarkitekter har haft ett extra nära samarbete med husarkitekt, landskapsarkitekt, dagvattenutredare och exploateringsingenjör som en del i projektgruppen.Planförslaget

Planområdet ligger i en lantlig miljö. Under planprocessen har frågor som bland annat skyddsavstånd till djurhållning, dagvatten, geoteknik, trafik och trafikbuller hanterats. Intentionen har varit att skapa en tät och blandad, småskalig bebyggelse inom planområdet. Bebyggelsen har planerats i små oregelbundna kvarter sammanhållna med en central bygata.

Varje kvarter har en offentlig utsida dit entréerna vänder sig och en mer intim, grön insida. Strukturen är tänkt att stärka den sociala gemenskapen inom varje gård. Förslaget till detaljplan innebär förutsättningar för en etappvis utbyggnad.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss