Dagvattenhantering, Flemingsbergsvikens avrinningsområde

Flemingsbergsvikens avrinningsområde omfattar ca 1200 hektar och är beläget i Huddinge kommun. Recipient för dagvatten är Flemingsbergsviken, som är en del av sjön Orlången. Syftet med utredningen var att få en helhetsbild av Flemingsbergsvikens avrinningsområde och dess påverkan på Orlången i befintligt och framtida skede.

Fosfor beräknas ha samma belastning på Flemingsbergsviken i nutiden som i framtiden. För att uppnå målet för Orlången, genom att bland annat reducera fosforn inom Flemingsbergsvikens avrinningsområde med 30 kg/år, samt minimera risken för översvämningar vid skyfall erfordras en rad åtgärder.

Inom området föreslås fem nya dagvattendammar, samt flytande våt-marker att anläggas i samtliga nya dammar och i våtmarken. Dessa kan i samverkan med varandra effektivt bidra till att minska föroreningarna i recipienten samtidigt som de bidrar till att bromsa och utjämna dagvattenflödet.

För att säkerställa att Huddinge kommun kan ta sitt ansvar upp till ett 100-årsregn för att marköversvämning med skador på byggnader inte ska ske togs en skyfallskartering fram. Utifrån det studerades rinnvägar och ett föreslag där vattnet kan avledas ytligt till torra översvämningsytor var dagvattnet tillfälligt kan magasineras vid extrema skyfall eller extrema grundvattennivåer togs fram.

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss