Dammbrott vid Långsån

I slutet av april 2018 spolade höga vattenflöden bort en damm vid sjön Lång i Dalarna. Vi vann uppdraget att leda arbetet med att återställa och inventera erosionsskador som dammbrottet orsakat längs Långsån.

När årstiden skiftar till vår och snö smälter undan på kort tid frigörs stora mängder vatten. Det mesta sugs upp, men när marken är mättad letar sig överflödet ut i vattendrag. När snösmältningen är som störst kan vårfloder uppstå.

När vårfloden passerade sjön Lång, väster om Leksand i slutet av april 2018 blev vattenflödet så pass kraftigt att det orsakade ett dammbrott. En kraftig erosion av slänter intill vattendraget medförde att vattenmassorna förde med sig stora mängder jord. Räddningstjänst och en lokal entreprenör försökte få rätsida på situationen, men innan situationen var under kontroll hade vattennivån i den sju kilometer långa sjön sjunkit med en hel meter.Stora erosionsskador

Längs en tre kilometer lång sträcka hade erosion och avsättning bildat något som kan liknas vid en trappa. På flera platser hade de väldiga skredresterna tvingat ån att ta nya vägar. Där det tidigare gick en mindre skogsbäck, hade bäckfåran stundtals breddats till mer än 15 meter och dessutom skurit ner 3-4 meter i jorden. Ett par kilometer nedströms dammbrottet hade en skogsbilväg spolats bort.

Under år 2019 år blev vi klara med den första etappen som innefattade kontakter med myndigheter och fastighetsägare runt sjön, skadeinventering, byggledning vid uppbyggnad av vägen samt förslag på restaurering av utloppsområdet. Etappen innehöll också åtgärder för att skapa ett naturlikt tillstånd i området kring tidigare damm. Vi tog fram handlingar för ansökan om godkännande i efterhand för genomförda åtgärder vid Mark- och miljödomstolen.

Positiva följder av raset

Under arbetet kunde man samtidigt identifiera positiva följder av dammraset. Bland annat ökade naturvärden och möjligheter för en högre biologisk mångfald i ett tidigare rensat och påverkat vattendrag. 

På sina håll har ansamlingar av stenblock och timmer dock inneburit vandringshinder i vattendraget. Uppdraget fortsätter under år 2020 med fältundersökningar och åtgärdsförslag för övriga delar av Långsån nedströms tidigare dammläge.

  • Frans Göransson

    Affärschef, Anläggning & Vattenbyggnad

  • Kontakta oss