Ouarzazate, Marocko
Ouarzazate, Marocko

Grundläggning Heliostater, Marocko

Solenergibolaget Azelio AB har gett Norconsult uppdraget att utreda möjliga grundläggningsalternativ för en termisk solkraftsanläggning i Ouarzazate, Marocko.

Uppdraget för det konstruktionstekniska arbetet indelades i två faser: först att ta fram konceptförslag för heliostater (solspeglar). Därefter gavs grundläggningsförslag och en preliminär dimensionering för det centrala tornet utfördes.

Enligt en geoteknisk utredning är marken i Ouarzazates plan och tillgången till vatten är mycket låg. Översta jordlagret anses ha låg hållfasthet, men det finns goda tecken för att marken i övrigt är stabil och kan bära stora laster.

Lösningen

Norconsults konstruktörer har tagit fram sex möjliga alternativ för konstruktionen, där för- och nackdelar listats för att komma fram till det mest lämpliga alternativet. Alternativ som undersökts är:

• Ovankonstruktion – 1 alternativ
• Stålrör – 4 alternativ
• Betonggrundläggning – 1 alternativ

Två av sex alternativ lyfts fram som lämpliga för grundläggningen:
• Betongbalk på mark
• Borrade stålrör

Dessa anses mest som de bästa alternativen på grund av deras snabba, enkla och billiga konstruktion. Betongbalk på mark har lägst känslighet för både markförhållande och installationstekniska aspekter.


Materialval

Fördelen med en stålrörskonstruktion är dess låga materialkostnad och snabba installation. Nackdelen med denna lösning är att den är känsligare för markförhållanden och det krävs därför mer markundersökning

  • Magnus Kieri

    Affärschef Bygg & Fastighet

  • Kontakta oss