Spillvattenutredning, Partille

I samband med exploatering av ett nytt bostadsområde i Södra Sävedalen, Partille öster om Göteborg, behöver kapaciteten i befintligt spillvattenledningsnät i området utredas.

På uppdrag av Partille kommun har vi tagit fram en hydraulisk modell över södra Sävedalens spillvattensystem, samt med spillvattensystem i Robertshöjd och Brudaremossens deponi. Syftet med uppdraget var att kartlägga kapaciteten i befintligt huvudledningsnät samt utreda eventuella behov för uppdimensionering av ledningar och pumpstation, för att möjliggöra framtida exploatering.


Modell för spillvattenflöde

Befintligt huvudledningssystem med en pumpstation har byggts upp i Mike Urban. I modellen antas spillvattenflödet motsvara vattenförbrukningens storlek. För att bestämma flöde från deponin har uppgifter från tidigare tillståndsansökan använts. Flödesmätningar har genomförts på fyra platser i spillvattensystemet och nederbörden har mätts i en punkt. Modellen har kalibrerats in efter resultat ifrån mätkampanjen.

Vid simulering av torrväder, torrväder maxdygn samt torrväder maxdygn inklusive exploatering av Robertshöjd indikerar resultaten till största del god kapacitet. När modellen belastas med statistiskt 5-årsregn indikerar resultaten på en hög fyllnadsgrad i huvudstråken. Spillvattennätet påverkas således av ovidkommande vatten. I sammanhanget innebär exploateringen av Robertshöjd en mindre volym vatten i jämförelse med de volymer som beror av ovidkommande vatten.

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss