Sankt Sigfrids plan, karta

Utveckling av trafikknutpunkt

Ett stenkast från Korsvägen i centrala Göteborg ligger Sankt Sigfrids plan, en trafikpunkt med bland annat cykel- och gångtrafikanter och spårvagnar. Vi på Norconsult fick uppdraget att utveckla platsen för att tydligare prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Uppdraget inleddes med att en spårvagnshållplats skulle förlängas för att kunna hantera längre spårvagnar. I och med det såg Göteborgs stad en möjlighet att förändra platsen till något mer attraktivt för stadens invånare samt stärka förutsättningarna för hållbart resande. I dagens utformning används stora ytor för att hantera motorfordonstrafik och gång- och cykeltrafiken har fått samsas om de ytor som finns kvar.

I arbetet med att utveckla platsen har vi bland annat studerat fyra olika utformningar utifrån kvaliteter som trafiksäkerhet, framkomlighet, tillgänglighet, grönska, gestaltning och trygghet. Vi har även tagit fram gestaltningsförslag, trafikritningar, kapacitetsbedömning, gaturumsbeskrivning med mera. Fokus har varit på att stärka platsens vistelsekvaliteter samt förbättra tryggheten och framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter.

Slutresultatet av utredningen blev ett förslag på en plats som ger oskyddade trafikanter större värden och som följer stadens ambitioner om resande bättre.

  • Lisa Söderbaum

    Affärschef, Väg, Mark & Trafik

  • Kontakta oss