Foto: Krister Engström

Västlänken

Arbetet med ett av Sveriges största infrastrukturprojekt, Västlänken, pågår för fullt i Göteborg. Vi på Norconsult medverkar med ett antal kompetenser i projektet för att det år 2026 ska stå färdigt.

Västlänken är en järnvägstunnel för pendel- och regiontåg som, när den är färdig, kommer att löpa i en slinga under centrala Göteborg. Tunneln kommer att öka kapaciteten för pendeltrafik, och dessutom avlasta Göteborgs Central som redan används till bristningsgränsen. Det blir tre nya stationer längs Västlänken: en vid Korsvägen nära Liseberg, en i anslutning till centralstationen och bussterminalen, och en vid den centralt belägna stadsdelen Haga.

Trafikomläggningar

Det är naturligtvis inte trivialt att genomföra stora infrastrukturprojekt, som dessutom involverar tunnlar, i en modern, hårt trafikerad tätbebyggd stad. Bland annat kommer stationen i Haga att ligga i anslutning till en idag hårt belastad korsning som trafikeras av spårvagnar, bussar, bilar, cyklister och gångtrafikanter. Här behöver tunnel- och stationsbygget dessutom ta hänsyn till en kanal, K-märkta byggnader, träd som måste bevaras, samt en hel kyrka.

Vi på Norconsult ansvarar för trafikomläggningarna under byggtiden, så att trafiken flyter på och människor kommer fram. Haga Station är det största delprojektet, men även arbeten vid Rosenlund, Södra Hamngatan och Stora Badhusgatan har ingått. Bland annat har vi tagit fram en handling för ombyggnation av spårvägen och Parkgatan vid kommande Haga station. Spårvägen kommer vara permanent men vägarna är tillfälliga. Vi har även projekterat andra tillfälliga vägar genom Allén vid Smyrnaplan och Rosenlund.

Ledningsomläggningar

Vi fick, tillsammans med Cowi, i uppdrag att projektera omläggningar av alla befintliga ledningar. Planeringen av lednings­omläggningar för Västlänken är indelad i tre faser; inventeringsfas, analysfas och projekteringsfas. I inventerings­fasen tog fram en 3D-modell över alla ledningar i området där tunneln ska gå. Det handlar om en åtta kilometer lång och 300 meter bred korridor. Nästa fas handlar om analys. Här har vi skissat på omläggningar och kommit med förslag på vilka ledningar som ska läggas om i förväg och vilka som ska läggas om under själva tunnel­entreprenaden.

Vi har även tagit fram ekonomiska kalkyler för de olika förslagen, samt en totalkostnad för alla lednings­omläggningarna. I sista fasen sker detalj­projektering, med vår 3D-modell som grund, och vi tar fram förfrågnings­underlag för omläggningarna.


Sprängledare

Vi har även fått i uppdrag att utföra geologiska mätningar samt designa och leda sprängningsarbetet Bland annat för den tunnel som går från Linnéplatsen till Haga station, vilken går under universitetsbyggnader, flerfamiljshus och arbetsplatser, samt Hagakyrkan. Det är viktigt att arbetet medför så lite störningar och åverkan som möjligt i området.

  • Johan Sivengård

    Divisionschef Vatten, Infrastruktur & Transport

  • Kontakta oss