Gamla Lundenskolan

Norconsult samordnar återbruk på skola i Göteborg

Norconsult Sverige har vunnit ett generalkonsultuppdrag kopplat till om- och nybyggnad av Lundenskolan i Göteborg, ett uppdrag som bland annat innehåller rollen som återbrukssamordnare.

Lundenskolan, som består av flera byggnader varav tre under bevarandekrav, ska anpassas till en grundskola för 990 elever samt en särskola uppdelad i låg-, mellan- och högstadiet. En av de befintliga byggnaderna kommer rivas och ersättas med en ny byggnad för bland annat storkök, bibliotek och undervisningslokaler. Norconsult ansvarar för att ta fram programhandling och förfrågningsunderlag för totalentreprenad, ett uppdrag som utförs på beställning av Stadsfastighetsförvaltingen i Göteborgs Stad.

– Som generalkonsult samordnar vi funktioner, teknik, ekonomi och handlingar. Vi har 19 olika discipliner inblandade i projektet varav de flesta är från oss, säger Magnus Norin, uppdragsledare på Norconsult Sverige.

Relativt ny roll

En av dessa discipliner är återbrukssamordning. Enligt Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram ska utsläppen av växthusgaser från kommunens inköp minska med minst 90 procent mellan 2021 och 2030. Under samma period ska mängden avfall från kommunens verksamheter minska med 40 procent. Omställningen till en cirkulär ekonomi är en viktig byggsten i detta, därmed ökar kraven på återbrukssamordning.

– Det är en relativt ny roll som bland annat innebär beräkning av CO2-besparing, löpande stöttning i återbruksarbetet och upprättande av en återbruksplan. Det är första gången vi har fått den här typen av uppdrag, i takt med att våra beställare får högre ambitioner vad gäller återbruk så har behovet av samordning ökat, säger Joel Gustafsson, arkitekt på Norconsult Sverige och ansvarig för återbruksfrågan på Lundenskolan.

– Min roll är att ha hand om samordning och inventering och se över vilka material vi kan använda för det här eller andra projekt hos samma beställare. Sen är det upp till varje disciplin att ta ställning: funkar måtten, passar utseendet? Det gör att samtliga discipliner själva har fått jobba med återbruksfrågan vilket har inneburit ett stort kunskapslyft, fortsätter han.

Den bästa formen av återbruk

Återbrukssamordnaren bevakar också att återbruksfrågorna verkligen inarbetas i ritningar och tekniska beskrivningar. Beställaren har pekat ut återbruk som en av de främsta strategierna för nå sina högt ställda klimatmål. Här finns ett gyllene tillfälle eftersom projektet inte bara gäller nybyggnad utan även ombyggnad där vissa delar rivs, vilket gör att det finns en materialresurs på plats.

– Det är den bästa formen av återbruk eftersom man slipper transport. Vi tittar till exempel på vägg- och taktegel, storköksutrustning som kommer kunna flyttas till ett temporärt kök och ett befintligt VVS-aggregat som kan återbrukas, säger Joel Gustafsson.

Systemhandlingen beräknas vara klar i mars 2024.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss