Foto: Stadsmuseet, fotograf Mattias Ek.

Norconsult utreder kulturmiljövärden för Gullmarsplan

Norconsult har vunnit ett uppdrag kopplat till planprogrammet för Gullmarsplan i Stockholm. Uppdragsgivare är exploateringskontoret och Norconsult kommer göra en kulturmiljöutredning och konsekvensbedömning för området som varit Stockholms södra infart ända sedan medeltiden.

Nu startar ett stort stadsutvecklingsprojekt för omvandling av Gullmarsplan. Syftet är att utveckla området till ett nav för södra Stockholm med nya bostäder, arbetsplatser, handel, service och mötesplatser som ger ett tryggt och levande stadsliv dygnet runt.

– Genom detta landskap gick den historiskt tidigaste infarten till Stockholm söderifrån. Från landskapet söder om Årstaviken och kring dagens Gullmarsplan har man mött huvudstaden ända sedan medeltiden. Och nu är vi med i arbetet kring hur man kommer möta staden i framtiden, säger Emy Lanemo, teamchef för Kulturmiljö på Norconsult.

Norconsults team inom kulturmiljö respektive landskap kommer tillsammans titta på vilka kulturhistoriska karaktärsdrag och värden som finns i området och hur dessa påverkar förutsättningarna i det kommande arbetet. I området finns exempelvis bebyggelse från 1940–50-talet, infrastruktur och trafiknoder från olika tider och av olika typ samt en hel del äldre bebyggelsemiljöer, till exempel Skanskvarn och Skansbacken. Dessutom sträcker sig Stockholmsåsen och Kolerakyrkogården genom området. Mot söder gränsar det mot riksintresset och världsarvet Skogskyrkogården, och i norr mot riksintresset Stockholms innerstad.

– Det är ett spännande stadslandskap med många olika kulturmiljövärden som man måste ta hänsyn till. Vi kommer att ta fram en kulturmiljöutredning med karaktärsanalys. Sedan, när det finns ett första förslag för områdets utveckling, kommer vi att göra en konsekvensbedömning, säger Emy Lanemo.

Lisa Sarban, bebyggelseantikvarie med lång erfarenhet från kulturmiljöer i Stockholms stad, leder uppdraget som i det här fallet inte vanns utifrån pris utan baserat på kompetens och hur väl de olika teamen förstod uppdraget. Emy Lanemo säger att det alltid är lite extra kul att vinna ett uppdrag baserat på kvalité.

– Vi har arbetat med ett liknande projekt för Södertäljevägen i Liljeholmen tidigare och det ska bli jätteroligt att få fortsätta med samma typ av projekt, fortsätter hon. Det är alltid intressant att jobba i komplexa stadsbyggnadsprojekt där man får lösa svåra frågor tillsammans med landskapsarkitekterna som bidrar med sin syn på stadsbyggnad, säger Emy Lanemo.