Barnamossens återvinningscentral, Kungsbacka

Deponering på Barnamossens avfallsanläggning norr om Kungsbacka har pågått sedan 1973 och upphörde 2008. Då utförd sluttäckning av deponin inte godkänts fick vi i uppdrag att kontrollera sluttäckningen, vilket under arbetets gång har lett till fler uppdrag.

2008 var Barnamossen den sista deponin i Kungsbacka kommun som stängdes. Sluttäckningen av Barnamossens deponi skulle vara klar 2015 men var 2014 endast utförd inom en mindre del av deponin.

Tillsynsmyndigheten saknade underlag för att godkänna utförd sluttäckning och ställde krav på Kungsbacka kommun. Vi fick då i uppdrag att kontrollera sluttäckningen och det visade sig att det bland annat saknades dokumentation på att den var genomförd enligt beslutad sluttäckningsplan. Vid undersökning konstaterades tekniska brister i sluttäckningskonstruktionen.  

Utökat uppdrag

Uppdraget utökades med bland annat miljöriskanalys med avseende på deponerad asbest och färg. Vidare utförde vi till exempel en förenklad lakvattenkarakterisering för att se om det fanns spår av miljöfarliga ämnen. Det konstaterades att det förelåg en stor risk för att geotekniska problem inom deponiområdet. Detta låg sedan till grund för förslag på vilka åtgärder som borde vidtas.

Vi fick i uppdrag att ta fram en ny sluttäckningsplan för hela Barnamossens deponi samt att projektera rivning av befintlig sluttäckning samt etablering av ny sluttäckning. I uppdraget ingick även att utföra nödvändiga undersökningar som underlag till sluttäckningsplan och förfrågningsunderlag.

Risk för ras

I samband med en geoteknisk undersökning av deponin som vi utförde upptäcktes att det fanns risk för risk för blockutfall i en bergsslänt mot deponin. En inventering samt blocksäkring genomfördes.

Det har tidigare skett ett ras/skred inom deponin. Vid geotekniska undersökningar konstaterades att det inom flera områden på deponin förelåg skredrisk och dessa områden spärrades av eller erhöll restriktioner avseende belastning. Ett kontrollprogram med mätpunkter för att dokumentera sättningar har upprättats och implementerats. Kontroll har visat att sättningar varierar inom deponin men att det finns delar som sjunker med cirka 10 centimeter per år. Den geotekniska problematiken har medfört en komplicerad projektering.


Naturinventering

Under projekteringsarbetet har det konstaterats att det krävs en total ombyggnad av befintligt dag- och lakvattensystem samt lakvattendam. Förutom teknisk kontroll och undersökning under projekteringen har det även utförts andra undersökningar och utredningar som till exempel naturinventering av en del av den orörda Barnamossen strax nedströms deponin och översiktlig beräkning av deponigasbildning.

Arbetet har resulterat i en generell sluttäckningsplan som väntar på godkännande av tillsynsmyndighet samt framtagande av ett förfrågningsunderlag för etapp 1. Etapp 1 omfattar åtgärdande av de akuta skredriskerna inom Barnamossens deponi, rivning och återetablering av sluttäckningskonstruktion för ett delområde, ombyggnad av dag- och lakvattensystem inom hela deponin samt av lakvattendamm. Vidare ingår även förberedande åtgärder, förbelastning med mera, för senare sluttäckningsetapper. Enligt sluttäckningsplan bedöms hela deponin kunna sluttäckas till 2040.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss