Situationsplan, Gröna dalen

Dagvattenpark Gröna Dalen i Upplands-Bro

På uppdrag åt Upplands-Bro kommun har vi utrett och projekterat en multifunktionell dagvattenpark, med förslag på blågröna lösningar i Gröna Dalen.

Syftet med projektet var att förstärka och utveckla Gröna dalen, med fokus på att rena och fördröja dagvattenflödet från ett stort avrinningsområde innan det går ut i Mälaren. Här har vi projekterat ett system med dammar, slingrande vattendrag, med plantering av naturlig strandvegetation och översvämningsytor.


Ökad biologisk mångfald

Projektet syftar även till att skapa en park med rekreationsvärden för invånarna och höjda de ekologiska värdena och ekosystemtjänster i området. Parken har i vårt förslag utvecklats från ett öppet gräsfält till en park med gångstråk och vistelseytor, en ny rumslighet med träd- och buskplanteringar. Vi har gestaltat en naturlik park som genom fortsatt hävd av bland annat ängsytor kan utvecklas vidare.

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss