Detaljplan för fastighet i Trosa kommun

Detaljplan för fastighet i Trosa kommun

Norconsult har tagit fram en detaljplan för utökning av en bostadsfastighet på uppdrag av privata fastighetsägare i Trosa kommun. Två planeringsarkitekter har drivit projektet från planstart till laga kraft.

Uppdraget gäller en fastighet i området Skärgårdsängen i närheten av Tureholmsviken. Området består av villor och parhus i typisk Trosa-stil: småskalig bostadsbebyggelse i en till två våningar och uppförd i trä med olika ljusa kulörer eller i ljust tegel. Den nya detaljplanen säkerställer att framtida bebyggelse fortsätter samspela med omkringliggande byggnader.

Området angränsar till nyckelbiotoperna Trosa Alper och Näktergalslunden som inte får påverkas negativt av framtida bebyggelse. Det löper dessutom en gång- och cykelväg norr om planområdet vilket har varit viktigt att ta fasta på i detaljplanen.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss