Detaljplan för Slagsta, Eskilstuna

Detaljplan för Slagsta, Eskilstuna

Norconsult har tagit fram en detaljplan på uppdrag av privat fastighetsägare som vill utöka sin fastighet och verksamhet med parkering. Två planeringsarkitekter från Norconsult har varit ansvariga och drivit detaljplanen från planstart till laga kraft.

Detaljplanen gäller Slagsta 1:13 och ligger inom verksamhetsområdet Valhalla i Eskilstuna kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fastighetsägaren att utöka sin verksamhet genom större parkeringsyta. Marken omvandlas därmed från kommunal parkmark till industrimark.

Inga naturvärden finns inom parkmarken, som består av en mindre gräsremsa inom ett verksamhetsområde. Inom planområdet finns allmännyttiga underjordiska ledningar och luftledningar vilka har tagits hänsyn till. Det har även gjorts en dagvattenutredning. Uppdraget har utförts i nära kommunikation med arbetsgruppen på Eskilstuna kommun.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss