Detaljplan för Kvarteret Krispeln i Falkenberg

I kvarteret Krispeln i Falkenbergs centrum växer en ny stadsdel fram. Vi vann uppdraget att upprätta detaljplanerna för utvecklingen, och har aktivt tagit del i processen kring stadsdelens utformning.

Stadsmässig struktur

Den nya bebyggelsen har placerats och utformats så att stadsdelen får tydliga kanter. Denna stadsmässiga struktur påminner om den centrala stadens, med sammanhängande kvarter, tydliga stadsrum och offentliga entrésidor mot gatan. Del av befintlig bebyggelse rivs för att ge plats för den nya bebyggelsen. Den offentliga parken är placerad i ett skyddat läge från trafik och både angränsande verksamheter och bostäder kan ta del av den kvalitet som denna utgör.Komplexa frågor

Uppdraget har inneburit att i nära samarbete med kommunens tjänstemän samt övriga inblandade konsulter väga samman en rad komplexa frågor kring hur området ska disponeras och gestaltas, lämplig exploateringsgrad, vilka funktioner som skall inrymmas och var de ska placeras med hänsyn till trafikförhållanden och stadsbild. Alla önskemål om innehåll i området har inte varit möjliga att tillgodose, utan prioriteringar och avvägningar har fått göras. Vi som planförfattare har upprättat planhandlingarna och ansvarat för analyser och studier.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss