Foto: AQ Arkitekter

Detaljplan för ny tingsrätt i Eskilstuna kommun

Vi vann uppdraget att åt Eskilstuna kommun ta fram en detaljplan för en om- och tillbyggnad till tingsrätten. Kvarteret Valören kommer att anpassas från småindustrier till blandad bebyggelse med kulturhistorisk förankring.

Riksintresse för kulturmiljövård

I en gammal myntfabrik mitt i centrala Eskilstuna planeras det för en ny tingsrätt med mer lämpliga lokaler. Kvarteret omges av bebyggelse med höga kulturhistoriska värden, och hela planområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljövården i Eskilstuna stad. Myntverkets byggnad tillhör den senare epoken av Eskilstunas framstående tillverkningsindustri och industrihistoria. Planförslaget utgår från att kvarteret är ett lågexploaterat område som utgör ett grönt inslag i en tät stad med slutna stadskvarter. Om- och tillbyggnaden har formats med hänsyn till omgivande bebyggelse och riksintresset.


 
Arkitektonisk och materialmässig kvalitet

Detaljplanen möjliggör en tillbyggnad om två våningar. Tillbyggnaden är indragen från gatulivet, vilket överensstämmer med nuvarande planstruktur och det stadsplaneideal som gällde när Myntverket byggdes. Bestämmelser kring utformning har tagits fram för att minimera risken för negativ påverkan på riksintresset. Om- och tillbyggnaden ska utformas med en väl genomförd detaljering som tar hänsyn till den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen.Tvärfackligt arbete

Parallellt med planarbetet har vi fått i uppdrag att ta fram ett antal utredningar; miljöteknisk markundersökning, trafikbullerutredning, riskutredning samt dagvattenutredning.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss